پرسشنامه سخت رویی کوباسا

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

AnchorAnchorمهمترین گرایش شخصیتی که در ارتباط با موضوع فشار روانی اهمیت دارد سخت‌رویی است. سخت‌رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد را اولین بار کوباسا (۱۹۷۹)، معرفی کرد و سپس همکارانش آن را گسترش دادند. این مفهوم با واژه هایی چون استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی و شهامت وجه مشترک دارد و نوعی سبک شخصیتی است که مجموعه ای از صفات روانی را در بر می‌گیرد (جمهری،۱۳۸۰).

کوباسا (۱۹۷۹)، بر مبنای این نظریه سلیه (۱۹۷۵)، سعی کرد متغیرهای تعدیل کننده عوامل تنش‌زا را مشخص کند. وی در اولین مطالعه خود این فرضیه را بررسی کرد که ساختار شخصیتی افرادی که درجه بالایی از تنیدگی را بدون بیماری تجربه می کنند، متفاوت از افرادی است که در شرایط تنیدگی زا بیمار می شوند و این تمایز شخصیتی در ساختاری قابل نام‌گذاری است که وی آن را سخت‌رویی نامید. سخت رویی مجموعه ای از ویژگی های روان شناختی است که از بروز واکنش های افراد به شرایط یا رویداد های بالقوه فشارزا جلوگیری می کند (کوباسا، مدی و کان، ۱۹۸۲).

سرسختی روان شناختی (سخت رویی) به عنوان یک ویژگی  شخصیتی بسیار بارز و مهم، سهم بسزایی در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و ارزشمند دارد. این ویژگی از انسان فردی کار آمد و توانا می سازد که می تواند حتی در بحرانی ترین شرایط به مقابله ای منطقی و معقولانه و کارساز دست بزند و کماکان روان و جسم خود را حفظ نماید.در واقع یک انگیزش و عامل درونی سرسختی روان شناختی را هدایت می کند و برای همین از ثبات و پایداری زیادی برخوردار است (کوباسا،۱۹۷۹).

سخت رویی نگرشی مرکب از سه زیر مولفه تعهد، کنترل و چالش است که با تبدیل شرایط بحرانی به یک تجربه بالنده، به حل موفقیت‌آمیز تنش کمک می کند (مدی، ۱۹۹۷).

در واقع افرادی که در زیر مولفه تعهد نمره بالایی کسب می کنند به جای اجتناب از موقعیت های تنش زا، آن موقعیت را فرصتی برای دستیابی به موفقیت و دستاوردی مهم و جالب می دانند. افرادی که در زیر مولفه کنترل نمره بالایی به دست می آورند براین باورند که تلاش هایشان تاثیر بسزایی در رویارویی و غلبه بر مشکلات دارد و افرادی ک در زیر مولفه چالش نمره بالایی کسب می کنند، رضایت، آسایش و پیشرفت را ناشی از یادگیری های مثبت و منفی یک زندگی فعال می‌دانند نه ناشی از روزمرگی (مدی، خوشابا، پرسیکو، هاروی و فلیسیا، ۲۰۰۲).

 

معرفی Anchorپرسشنامه سخت رویی کوباسا

پرسشنامه سخت رویی کوباسا(۱۹۸۲):

پرسشنامه سخت رویی کوباسا ابزاری معتبر برای سنجش سخت رویی و سلامت روانی است (بارتون، اورسانو، رایت و اینگراهام، ۱۹۸۹ و ژاندا۲۰۰۱). این مقیاس شامل ۵۰ ماده است که آزمودنی در برابر هر ماده بر اساس انکه این ماده تا چه میزان درباره او درست است پاسخ خود را در مقیاس ۴ درجه ای (از صفر صحیح نیست تا ۳ کاملا صحیح است) مشخص می‌کند (ملک زاده، ۱۳۷۹).

پرسشنامه سخت رویی کوباسا دارای سه مولفه چالش، تعهد و کنترل است که هر یک به ترتیب ۱۷،۱۶،۱۷ ماده را به خود اختصاص داده اند. نمره های ۳۹ ماده از آزمون به شکل وارونه در نظرگرفته شده در مجموع یک نمره کلی برای سخت رویی و سه نمره برای مولفه های جداگانه به دست می آید(ملک زاده،۱۳۷۹).

کوباسا (۱۹۸۲) ضریب همبستگی ۸۵/۰ برای تعهد، ۶۵/۰ برای کنترل و ۷۰/۰ را برای چالش گزارش می دهد، نتایج او با چندین پژوهش انجام گرفته در مورد سخت‌رویی همسان است (کوباسا و همکاران، ۱۹۸۲).

 سخت رویی کوباسا

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سخت رویی کوباسا

۱- اغلب روزها با شوق از خواب بیدار می شوم تا زندگیم را از جایی که در روز قبل ناتمام مانده است، ادامه دهم.

۲– در کارم تنوع و گوناگونی فراوان را دوست دارم.

مشخصات فایل پرسشنامه سخت رویی کوباسا:

روایی و پایایی:

قالب فایلسوالات:Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی:

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۵۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری:

تفسیر:

تفکیک مولفه ها: (تعهد، چالش و کنترل)

پرسشنامه های مشابه:

پرسشنامه سرسختی روانشناختی پل بارتون 

پرسشنامه سرسختی 

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …