پرسشنامه سنجش استرس شغلی

برای سنجش استرس شغلی ازAnchor AnchorAnchorپرسشنامه استرس شغلی که در سال ۱۳۷۵ توسط جمشید نژاد تهیه شده است. استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ سؤال بسته است که شامل ۵ گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب گزینه خیلی کم نمره ۱ و گزینه خیلی زیاد نمره ۵ تعلق می گیرد. ۵ عامل استرس زا در شغل تحت عنوان منابع ناکافی، حجم کار، نقش مدیریت، تضادها و برخوردها، شرایط و مسئولیتهای شغلی را مورد سنجش قرار می دهد.

تعداد سؤالات

شماره سؤالات

مؤلفه

متغییر

۷

Anchorمنابع ناکافی

استرس شغلی

۷

حجم کار

۲

نقش مدیریت

۹

تضادها و برخوردها

۱۰

شرایط و مسئولیتهای شغلی

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-عدم همکاری والدین:

۲-تنبیه دانش آموزان:

۳-انتظارات بیش از حدی که از خودتان دارید:

۴-کمبود افراد با صلاحیت و متخصص در مدرسه:

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۳۶

مؤلفه ها: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۵

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

ملاحظات: سوالات این پرسشنامه با محیط  آموزشگاهی تناسب دارد.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …