پرسشنامه سنجش تعارضات بین والدین و فرزندان

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می سنجد و توسط Anchorاشتراوس تهیه شده است(ثنایی، ۱۳۸۷). پنج سوال اول پرسشنامه استدلال، پنج سوال دوم پرخاشگری کلامی و پنج سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می سنجد. سوالهای پرسشنامه دارای ۵ درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهند. نمرات بالا در هر مقیاس نشان دهنده تعارض در آن مقیاس می باشد. پنج سوال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می سنجد، به طریق معکوس نمره گذاری میشود. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۱۵

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …