پرسشنامه سنجش توکل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبر اساس مولفه های مطرح شده در پژوهش زارعی متین(۱۳۸۲) که به عنوان مبنای نظری پژوهش قرار گرفته است، توکل دارای شاخصهای شناختی(اعتقاد به ربوبیت خدا، ایمان و تقوی، فطری بودن توکل، توحید افعالی) و شاخصهای رفتاری(احساس غنا و بی نیازی، بلند طبعی، آرامش و طمانینه و عدم اضطراب، سبکبالی و نشاط، شرح صدر، صبر، پایداری و مقاومت، شجاعت و قوت قلب، یقین، قاطعیت) می باشد. انتظار می رود مدیرانی با چنین ویژگیهایی شرایط به وجود آمدن فضای معنوی و دینی بیشتر را در سازمان خود فراهم آورند. مجموعه این ویژگیها زیربنای استخراج مبانی شناختی-اعتقادی و عاطفی-رفتاری پژوهش حاضر گردید و شکل جدیدی از تقسیم بندی مولفه های و شاخصها ارائه گردید و تمرکز بیشتر بر روی شاخصهای توکل صورت گرفت که در نهایت از مطالعه آیات و روایت مرتبط با توکل به دست آمد. این شاخصها در جدول ذیل ارائه شده است:

مولفه های توکل بر اساس پژوهش زارعی متین

مولفه های توکل

شاخص های توکل

مفاهیم نظری

-اعتقاد به ربوبیت خدا

-ایمان و تقوی

-فطری بودن توکل

-توحید افعالی

شاخصهای شناختی

مصادیق عملی

-احساس غنا وبی نیازی

-بلند طبعی

-ارامش و طمانینه و عدم اضطراب

-سبکبالی و نشاط

-شرح صدر

-صبر، پایداری و مقاومت

-شجاعت و قوت قلب

-یقین(عدم تردید و شک)

-قاطعیت

شاخصهای رفتاری

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. بر این اعتقاد هستم که خداوند از رگ گردنمان به ما نزدیک تر است.
  2. خداوند به ما عنایت داشته و ما را به خود وانمی گذارد.
  3. نتایج پیش بینی نشده و پیش بینی شده انجام کارها را علیرغم همه برنامه ریزیها از جانب خدا می دانم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۶۸

مولفه ها: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …