پرسشنامه سنجش خلاقیت

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش خلاقیت در سال ۱۹۷۹ توسط “رندسیپ” و به منظور سنجش خلاقیت فرد در سازمان تهیه شد. این پرسشنامه توسط محمد مقیمی به فارسی ترجمه شده است و در کتاب وی تحت عنوان”سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی(۱۳۷۷)” به تفصیل معرفی شده است. پرسشنامه رندسیپ شامل ۵۰ عبارت است و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده است.

کردنوقابی(۱۳۸۰) در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی این پرسشنامه پرداخته است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه علاوه بر استفاده از نظر متخصصان از روایی ملاکی نیز استفاده شد. ملاک مورد استفاده در این پژوهش آزمون سنجش خلاقیت عابدی بود که در کشور هنجار شده و دارای اعتبار و روایی مطلوبی است. همبستگی بین خلاقیت رندسیپ و ازمون خلاقیت عابدی ۷۳/۰ بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که پرسشنامه خلاقیت رندسیپ از روایی لازم برخوردار است و میزان پایایی پرسشنامه نیز ۷۶/۰ اعلام شد.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

 ۱-من همیشه اطمینان خیلی زیادی دارم که در حل یک مساله خاص، از رویه های صحیح پیروی می کنم.

۲-پرسیدن سؤالی که امیدوار نیستم جواب آن را به دست آورم از نظر من اتلاف وقت است.

Anchor۳-احساس می کنم یک شیوه گام به گام برای حل مسأله بهتر باشد.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۵۰

منبع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …