پرسشنامه سنجش روابط ولی- فرزندی

این آزمون ۲۴ ماده ای توسط فاین، مورلند و شوبل[۱]، در سال ۱۹۸۳ با هدف اندازه گیری روابطه ولی-فرزندی تهیه شد. این ابزار برای سنجیدن رابطه  فرزند(حتی خردسالان) با والدینشان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای دو فرم مربوط به پدر و مادر می باشد. که سوالات هر دو فرم یکی است و تنها جای مادر و پدر عوض می شود. پاسخها در مقیاس لیکرت می باشند و آزمودنی در پاسخ به هر پرسش از ۱(خیلی کم) تا ۷(خیلی زیاد) نمره می دهد. برای نمره گذاری این پرسشنامه مجموع نمرات آزمودنی ها به هر پرسش به عنوان نمره کل روابط ولی فرزندی شناخته می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Fine, Moorland & Schoobel

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …