پرسشنامه سنجش میزان استاندارد گرا بودن مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش میزان استاندارد گرا بودن مدیران که محقق ساخته می باشد، شامل ۱۴ عبارت است و چهار گزینه دارد که دیدگاه کارکنان را در مورد استاندارد گرا بودن مدیرانشان جویا می شود. برای بررسی پایایی پرسشنامه سنجش میزان استعداد گرا بودن مدیران، آزمون مقدماتی روی ۱۷ نفر در دانشگاه فردوسی اجرا شد و ارزش آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۸۵/۰ به دست آمد. و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی به شیوه داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط سه تن از استادان دارای تخصص مرتبط تأیید شد. بدین صورت که مولفه های استانداردگرایی مدیران از بنیانهای نظری استخراج، سپس برای هر مؤلفه عبارتهایی تنظیم گردید. از هر فرد متخصص خواسته شد تا عبارتها را خوانده و بنا بر تناسب بین هر عبارت با مولفه مورد نظر، عدد از دو تا ده را به هر عبارت اختصاص دهد. با توجه به اینکه برای هر عبارت پنج گزینه از بسیار مناسب تا کاملا غیر متناسب در نظر گرفته شده بود، نمره حداکثر برای هر عبارت برابر ده و نمره حداقل برابر با دو محاسبه گردید.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

 ۱-مدیر همیشه تاکید دارد تا فعالیتهای سازمان بر اساس اهداف و برنامه های طراحی شده انجام گیرد.

۲-مدیر نسبت به آنچه با استانداردهای کاری مغایر باشد، بسیار حساس بوده و واکنش تند نشان می دهد.

۳-مدیر من از انجام کارهایی که با معیار و شاخص و ضابطه سر و کار دارد، استقبال می کند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۸

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: دارد

منبع : دارد

ملاحظات: این پرسشنامه محقق ساخته می باشد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …