پرسشنامه سنجش میزان هوش اجتماعی مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای Anchorسنجش میزان هوش اجتماعی مدیران از پرسشنامه Anchorسیلورا(۲۰۰۱) استفاده گردید که شامل ۲۱ گویه در سه بخش است که بر اساس تحلیل عاملی ۱۳ گویه در حیطه پردازش اطلاعات اجتماعی، ۵ گویه در حیطه مهارتهای اجتمای و ۳ گویه درAnchor آگاهی اجتماعی می باشد.

این ابزار سنجش، بر اساس مقیاس رتبه ای تنظیم شده است که از طیف ۱ تا ۷ را در بر می گیرد و عدد ۱ کاملا مخالفم و کمترین نمره و عدد ۷ کاملا موافقم و بیشترین نمره را شامل می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …