پرسشنامه سنجش میزان پایبندی به هنجارهای علم

 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای Anchorسنجش میزان پایبندی مدیران دانشگاه به هنجارهای علم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه با نظر به چهار مؤلفه اصلی جهان گرایی، اشتراک گرایی، شک سازمان یافته، بی طرفی عاطفی، تدوین شده است که از الگوی نظری استنباط گردیده است. گزینه های هر گویه در این پرسشنامه در یک پیوستار هفت درجه ای از “کاملا موافق تا کاملا مخالف” تنظیم شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه میزان تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از مجموعه های نظیر دانشوران(۱۳۸۴) و فرهیختگان(۱۳۸۵) متضمن فعالیتهای علمی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۴ استفاده شده است. این مجموعه ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای عملی-پژوهشی در دو رده آثار انتشاراتی و غیر انتشاراتی، ارزیابی دقیق انها توسط کارشناسان مروبطه و در نهایت چاپ و نشر آن به صورت منسجم به تفکیک گروهها و دانشکده ها، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تدوین شده اند. در این پژوهش علاوه بر استفاده از این مجموعه ها جهت دقت در گردآوری اطلاعات، جدولی مبنی بر میزان فعالیتهای علمی هر یک از اعضاء گروه مورد مطالعه در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ در پایان پرسشنامه هنجارهای علم، منظور گردیده است. لازم به توضیح است که نمره منتسب به هر یک از آثار علمی، بر اساس امتیازات مقرر در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد، در نظر گرفته شده است. نوع آثار به تفکیک امتیاز در جدول زیر نشان داده شده است. یادآوری می شود در همه موارد سقف امتیازات مورد نظر در آئین نامه ارتقاء مطمح نظر قرار گرفته است. همچنین لازم به ذکر است که جهت مقایسه دقیقتر میزان تولیدات علمی در سطح گروههای آموزشی از “مقدار نسبت تعداد تولیدات علمی به تعداد اعضای هر گروه(دانشکده ها)” نیز استفاده شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷۱

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …