پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به برنامه ریزی استراتژیک

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه شامل ۲۷ سؤال می باشد. همچنین برنامه ریزی استراتژیک از ۵ مؤلفه: ۱-مأموریت ۲-اهداف ۳-فرصتها و تهدیدها ۴-نقاط قوت و ضعف ۵-تدوین استراتژی تشکیل شده است و بنابراین نگرش مدیران نسبت به هر یک از مؤلفه ها مطمح نظر قرار گرفته و با استفاده از سؤالات پنج گزینه ای و بر اساس مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۷

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …