پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده درست از بهترین شواهد موجود در تصمیم‌گیری درباره مراقبت از هر بیمار و تلفیق تجارب بالینی فردی با بهترین شواهد بالینی در دسترس و به دست آمده از پژوهش‌های نظام‌مند است. با استفاده از مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری در دسترس، کل پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال ۱۳۹۲(۸۰ نفر) وارد مطالعه شدند. پس از ترجمه پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به “طبابت مبتنی بر شواهد بوام (Baum) به زبان فارسی و تایید ترجمه، پرسشنامه بین پزشکان توزیع شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی از بعد همسانی درونی برای کل سؤالات بالاتر از ۷/۰ بود. شاخص روایی محتوایی (CVI)789/0 و نسبت روایی محتوایی ۷/۰ (CVR) به دست آمد. در بررسی روایی سازه، ۹۷/۷۱درصد از واریانس با دو عامل نگرش و عملکرد تبیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ در حیطه نگرشی ۳۹۶/۰ و در حیطه خود اظهاری مهارتی ۹۳۴/۰ بود و ضریب آلفای کرونباخ کل ۷۸۴/۰ بود. بیش‌تر پزشکان استفاده روزمره از EBM را مفید می‌دانستند. در خود اظهاری عملکردی نیز بالاترین مهارت مربوط به طراحی سؤال برای یک وضعیت بالینی و کم‌ترین مهارت مربوط به جستجو و یافتن یک مقاله در کم‌تر از ۵ دقیقه بود. به طور خلاصه، نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به EBM دارای روایی و پایایی لازم می‌باشد.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 15 =