پرسشنامه سنجش نیازهای کارکنان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو تدوین شده است و دارای ۶۰ سوال می باشد. برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است که هر پاسخ بیانگر یک دسته از نیازهاست. پاسخ دهنده بر اساس نظر خود و مقایسه ای که بین پاسخها انجام می دهد به هر کدام امتیازی اختصاص می دهد به طوری که مجموع امتیازهای هر سوال از عدد ۵ تجاوز کند. مجموع نمرات همه سوالها ۳۰۰ خواهد شد. با جمع کردن امتیازات گزینه های مربوط به هر دسته از نیازها، امتیاز آن نیاز خاص به دست می آید.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …