پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان نیز شامل ۹۵ سؤال می باشد که توسط کردنائیچ و همکاران(۱۳۸۶) تهیه شده است. این پرسشنامه، سه عامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی و تحمل ابهام را به صورت عوامل جداگانه بررسی می نماید. همچنین خلاقیت را نیز با در نظر گرفتن سه مؤلفه رؤیا پردازی(حیطه خیالی)، سلاست فکری(حوزه فکری) و عمل گرایی(قلمرو علمی) و نیاز به موفقیت را به همراه عاملی به نام چالش طلبی مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه مذکور به صورت بسته پاسخ و بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده اشت. نمره گذاری برای مجموع عبارات و هر یک از مقیاسها به شیوه زیر است:

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای Anchor؟؟؟؟؟؟؟ نشاندهنده نمره ریسک پذیری متعادل هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟ نشان دهنده نمره کانون کنترل هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟، نشان دهنده نمره نیاز به موفقیت هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟ نشان دهنده نمره سلاست فکری هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟، نشان دهنده نمره عمل گرایی هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟، نشان دهنده نمره تحمل ابهام هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟، نشان دهنده نمره رؤیا پردازی هر فرد می باشد.

-جمع امتیازات مربوط به سؤالهای ؟؟؟؟؟؟؟ نشان دهنده نمره چالش طلبی هر فرد می باشد.

جمع امتیازات مربوط به کلیه سوالها، نشان دهنده نمره کارآفرینی هر فرد می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۹۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …