پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین شاخص توسطAnchor آبیدین ساخته شده است و پرسشنامه ای است که بر اساس آن می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین و کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدینی می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور متسقیم مرتبط هستند، ناشی شود. شکل شاخص تنیدگی والدینی این پژوهش به عنوان شکل بازنگری شده شکلهای پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است. این شاخص شامل ۱۲۰ ماده است که دو قلمرو کودکی(۴۷ ماده) و والدینی(۵۴) ماده به اضافه یک مقیاس اختیاری تحت عنوان تنیدگی زندگی(۱۹ ماده ) را در بر می گیرد. زیر مقیاسهای مربوط به هر قلمرو و همچنین تعداد موارد آنها عبارتند از:قلمرو کودکی(۶ زیر مقیاس):سازش پذیری(۱۱ ماده)، پذیرندگی(۷ ماده)، فزون طلبی(۹ ماده)، خلق(۵ ماده)، بی توجهی و فزون کنشی(۹ ماده)، تقویت گری(۶ ماده) و قلمرو والدینی، هفت زیر مقیاس افسردگی(۹ماده)، دلبستگی(۷ ماده)، محدودیتهای نقش(۷ ماده)، حس صلاحیت(۱۳ ماده)، انزوای اجتماعی(۶ ماده)، روابط با همسر(۷ ماده)، سلامت والد( ۵ ماده) را شامل می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …