پرسشنامه شادمانی زناشویی آزرین

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس توسط Anchorآزرین، ناستر و جونز[۱](۱۹۷۳)، به منظور اندازه گیری سطح شادمانی زناشویی تهیه شده است. این ابزار ده سوالی ابتدا برای ازمون اثرات مشاهده ای تقابل طراحی شد که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در نه محیط متفاوت از روابط زناشویی را با استفاده از شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد. از هر پرسش می توان به عنوان یک شاخص برای شادمانی زناشویی در زمنیه های خاص از تعامل زناشویی استفاده کرد. برای بدست آوردن شاخص کلی شادمانی زناشویی می توان نمره کل سوالات را جمع کرد. در مقابل هر گزاره یک طیف از ۱ تا ۱۰ قرار دارد که پاسخ دهنده با توجه به گزاره، میزان شادمانی خود را در آن حیطه درجه بندی می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۱۰

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Azrin, Naster & Jones

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …