پرسشنامه شخصیتی چند بعدی مینه سوتا

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا(MMPI)

تعدادی از مطالبی که در فایل این پرسشنامه قرار گرفته است :

– روش اجرا و نمره گذاری

تشریح – مقیاس های  آزمون

–  کلید آزمون

روایی و پایایی: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …