پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI)

پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI)

در غالب آزمونهای شخصیت از مردم صراحتاً نمی خواهند مستقیماً برای ابعاد ویژگی های شخصیتی خود تعیین رتبه و درجه کنند ، بلکه باید به رشته پرسش هایی پاسخ بدهند که درباره طرز واکنش خود در موقعیت های معین هستند.

درمورد غالب پرسشنامه های شخصیت ، ابتدا ماده هایی براساس نظر پژوهشگران ساخته شده و سپس بسته به تایید یا رد آن در کارهای پژوهش آن ماده حفظ یا رد می شود.

روش دیگر در ساخت آزمون ، روش تجربی است و در این روش بجای پایه قراردادن نظریه ، تنها به نوع پاسخ گروه های جمعیت شناختی مختلف به مجموعه ای از سوالات توجه می شود.

یک نمونه شاخص و موافق از آزمون های ساخته شده با این رویه ، پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) است.

ویژگی های پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) را در زیر مرور می کنید:

 • جهت گیری فلسفی پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) بر ارزش‌گذاری متغیرهای شخصیتی پایدار که به طور عام از آن بحث می شود با فرهنگ‌های مختلف مرتبط است؛ استوار است.

 • این آزمون به عنوان پرسشنامه ای برای سنجش خصایص شخصیتی پایدار میان فردی در یک جامعه بهنجار تدوین شد. بیشتر مقیاس های این آزمون نه براساس رویکرد منطقی ، بلکه از طریق ملاک یابی تجربی تدوین شده اند.

 • پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) یک آزمون مداد وکاغذی خود – اجرا است که از ۴۶۲ ماده تشکیل شده است.

 • این آزمون برای اجرای گروهی طراحی شده است ، هرچند که می توان آن را به شکل فردی نیز اجرا نمود.

 • گرچه این آزمون برای ارزشیابی افراد تا ۱۲ سال به کار رفته است ، اما به طور معمول برای استفاده در مورد جمعیت بزرگسال جوان که از توانایی خواندن حداقل در سطح پایه چهارم برخوردارند طراحی شده است.

 • پژوهش های صورت گرفته درباره برنامه های آموزشی نشان می دهند که به طور کل در سراسر دنیا این آزمون از بین آزمون های تشخیصی عینی که در برنامه های تربیتی روانشناسی بالینی به کار می روند در رتبه دوم قرار دارد.

 • پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) به تشخیص و شناخت رفتار بین فردی در میان جامعه های بهنجار متمرکز است. 

 • بنابر این به جای تمرکز بر آسیب شناسی ، حوزه هایی مانند خویشتن داری، سلطه گری و پیشرفت را مورد سنجش قرار می دهد. اما، اگر چه تاکید آن بر سنجش متغیرهای بهنجار است. نمره های خیلی انحرافی نیز ممکن است درباره جنبه های خاصی از رفتارهای ناسازگار شخص، بویژه در روابط میان فردی، اطلاعات مهمی را فراهم کنند.

 • کاربرد مناسب این آزمون برای افراد بهنجار و شمول موضوعاتی که علاقه بسیاری از مردم را به خود جلب می کنند از مهمترین ویژگی های این آزمون است.

 • کانون توجه این آزمون سنجش رفتارها و جهت گیری های میان فردی است.

 • به همین دلایل، پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) در گزینش کارکنان و راهنمایی شغلی به گونه گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا:

روایی و پایایی : دارد

 قالب فایل: پی دی اف

 تفسیر: دارد

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …