پرسشنامه شدت خشم کودکان نلسون

پرسشنامه شدت خشم کودکان نلسون

پرسشنامه خشم کودکان نلسون یا شدت پرخاشگری کودکان یک ابزار خودگزارشی است که برای بررسی موقعیت‌های مختلفی که موجب بروز خشم و همچنین میزان شدت خشم و مهارت‌های اجتماعی در کودکان می‌شود، توسط Anchorنلسون و همکاران (۲۰۰۰) ساخته شده است. این آزمون برای سنین ۶ تا ۱۶ سال تهیه شده و سطوح ابتدایی و دبیرستان را شامل می‌شود.

مقیاس های پرسشنامه شدت خشم کودکان نلسون:

پرسشنامه شامل ۳۹ عبارت و چهار زیر مقیاس ناکامی؛ پرخاشگری بدنی؛ روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت می‌شود و در قالب ۴ گزینه :۱- توجه نمی کنم، ۲- مرا آزار می دهد. ۳- واقعا ناراحت می شوم. ۴- عصبانی می شوم.

پرسشنامه شدت خشم نلسون شامل ۳۹ سوال می‌باشد و شدت خشم را در ۴ بعد ناکامی (۱۱ سوال)، پرخاشگری بدنی (۹ سوال)، روابط با همسالان (۹ سوال) و روابط با مراجع قدرت (۱۰ سوال) بررسی می‌کند که بر اساس مقیاس لیکرت چهار گزینه‌ای (توجه نمی‌کنم=۱، مرا آزار می دهد=۲، واقعا ناراحت می شوم=۳ و عصبانی می شوم=۴)، عبارات نمره گذاری شد.

حداقل و حداکثر امتیاز هر فرد بین ۳۹ تا ۱۵۶ است و نمره بالاتر نشان دهنده خشم بیشتر بوده و بالعکس. این پرسشنامه توسط نلسون و همکاران در سال ۲۰۰۰ تهیه شده و شدت خشم را در سنین ۱۶-۶ سال را شامل می‌شود.

پرسشنامه شدت خشم کودکان نلسون. دختر بچه ای 4 ساله در حال گریه و زاری و خشم ورزیدن است./ نام پرسشنامه و لوگوی سایت آزمودنی در تصویر درج شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه خشم کودکان نلسون

گروه هدف: کودکان بین ۶ تا ۱۶ سال

تعداد سؤالات:  ۳۹

روایی و پایایی:

منابع:

روش نمره گذاری:

مولفه ها:

نام مولفه ها: ناکامی-پرخاشگری بدنی- روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت

تفسیر:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …