پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه که بر اساس نظریه بامریند از سه شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و اقتدار منطقی تدوین شده است، شامل ۳۰ عبارت است که ۱۰ عبارت آن شیوه فرزندپروری مستبدانه (سؤالات ………………)، ۱۰ عبارت شیوره فرزندپروری سهل گیرانه(سؤالات …………………….)و ۱۰ عبارت آن شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی(سؤالات ……………….) را می سنجد که با انتخاب یک گزینه از پنج گزینه (کاملا موافقم، موافقم، تقریبا مخالفم، مخالفم، کاملا مخالفم) مورد بررسی قرار می گیرد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

کلید: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …