پرسشنامه طرحواره کوتاه مرکزی فولر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس طرحواره کوتاه مرکزی توسط فولر[۱] و همکارانش(۲۰۰۶) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۴ آیتم با در نظر گرفتن عقایدی درباره خود و دیگران بوده که در یک مقیاس نمره گذاری ۵ درجه ای (۰-۴) اندازه گیری شده است و در مجموع چهار نمره حاصل می شود : خودمنفی(۶ آیتم)، خود مثبت(۶ آیتم)، دیگران منفی(۶ آیتم) و دیگران مثبت(۶ آیتم). در نسخه اصلی استفاده شده در نمونه های بالینی و غیر بالینی از افراد خواسته می شود تا با استفاده از بله و خیر، وجود یا عدم وجود عقاید مطرح شده را تایید کنند. سپس در صورت وجود آن عقیده یا باور (یعنی پاسخ بی)، نیرومندی باور را در مقیاسی از ۱ تا ۴(“کمی به آن معتقدم”، “به میزان متوسطی به آن معتقدم”، “خیلی زیاد به آن معتقدم”، “کاملا به آن معتقدم”) مشخص می شد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: ندارد

تفکیک مؤلفه ها: ندارد


[۱] -Fowler

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …