پرسشنامه طرحواره کودکان

AnchorAnchorAnchorAnchorمعرفی پرسشنامه طرحواره کودکان(Schema Inventory for Children-SIC):

Anchorپرسشنامه طرحواره کودکان شامل ۴۰ گویه می باشد[۳۲] و ۱۱ طرحواره را در کودک می سنجد. خرده مقیاس های آن عبارتند از: تنهایی(۵ ماده)، سلطه پذیری(۵ماده)، بی اعتمادی/بدرفتاری(۳ماده)، نقص(۳ماده)، شکست(۳ماده)، آسیب پذیری(۶ماده)، خود تحول نایافته(۳ماده)، ایثار(۳ماده)، معیارهای سرسختانه(۳ماده)، استحقاق/ بزرگ منشی(۳ماده) و خویشتنداری ناکافی(۳ماده). سوال ها برای کودکان سنین ۸ تا ۱۳ سال طراحی شده و به تجربیات مشترک در زندگی کودکان اشاره می کنند. هر ماده، توسط مقیاس ۴ درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود(۱= کاملاً غلط، ۲= تقریباً غلط، ۳= تقریباً درست، ۴= کاملا درست). در پژوهش ریجکبوار و دبو[۳۲] اعتبار به روش بازآزمایی محاسبه شد و متوسط همبستگی ۶۷/۰ برای تمام خرده مقیاس ها به دست آمد. روایی در پژوهش مذکور از طریق روش روایی همزمان با پرسشنامه تجدید نظر شده خلق و خوی اولیه نوجوانان(EATQ-R؛ [۳۷]) محاسبه و ارتباط معناداری بین متغیرهای درونی دو پرسشنامه(به استثنای خرده مقیاس های ایثار و خود تحول نایافته) دریافت شد.

روش نمره گذاری و مولفه های پرسشنامه طرحواره کودکان داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه طرحواره کودکان

۱- والدین من همیشه میدانندمن کجا هستم و چه میکنم.

۲– من لیاقت ندارم دوست داشته شوم.

مشخصات فایل پرسشنامه طرحواره کودکان

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۴۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری  و کلید: دارد

تفکیک مولفه های پرسشنامه : دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

مقاله بیس  لاتین: دارد(Early maladaptive schemas in children: Development and validation of the schema inventory for children)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …