پرسشنامه طرحواره

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه ۷۵ سوال دارد و برای سنجش ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه شناختی طراحی شده است(والبرن و همکاران[۱]، ۲۰۰۲). هر یک از ۷۵ عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای(اصلا در مورد من صدق نمی کند تا دقیق مرا توصیف می کند) نمره گذاری می شوند. در مطالعه والبرن و همکاران(۲۰۰۲) کلیه خره مقیاسهای پانزده گانه فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره از همسانی درونی کافی تا بسیار خوب برخوردار بودند. آلفای کرونباخ ۹۴/۰ بدست آمد. همچنین نتایج تحلیل عاملی از ساختار درونی پرسشنامه قویا حمایت می کند. فاتحی زاده و عباسیان(۱۳۸۲) در مطالعه خود روایی همزمان پرسشنامه طرحواره ها از طریق ببرسی رابطه آزمون طرح واره ها با آزمون باورهای غیر منطقی(IBT) بررسی کردند که همبستگی حاصل ۳۶/۰ و معنادار بود. روایی صوری پرسشنامه نیز توسط ۱۲ نفر از اساتید دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفت.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

Anchorتفسیر: دارد


[۱] -Welburn

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …