پرسشنامه عادتهای مطالعه

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه عادتهای مطالعه پالسان-شارما(۱۹۸۹) مقیاسی است حاوی ۴۵ سوال و ۸ خرده مقیاس که عادتهای مطالعه فراگیران را می سنجد. مقیاس عادتهای مطالعه دارای ۴۵ سوال می باشد و بر اساس ۸ حیطه مدیریت زمان(حداکثر نمره ۱۰)، وضعیت فیزیکی(حداکثر نمره ۱۲)، توانایی خواندن(حداکثر نمره ۱۶)، یادداشت کردن(حداکثر نمره ۶)، انگیزش یادگیری(حداکثر نمره ۱۲)، حافظه (حداکثر نمره ۸)، برگزاری امتحانات(حداکثر نمره ۲۰) و تندرستی(حداکثر نمره ۶) طراحی شده است. همچنین با توجه به دستورالعمل پرسشنامه، برای پاسخ همیشه یا بیشتر اوقات نمره ۲، بعضی اوقات نمره ۱ و به ندرت یا هرگز، نمره صفر در نظر گرفته می شود. که به این ترتیب حداقل نمره کل صفر و حداکثر ۹۰ می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …