پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorعدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد[۱۲].

به کارگیری و ادراک عدالت در سازمان مزایای بسیاری دارد. مثلاً، انگیزش کارکنان، عملکرد شغلی، خشنودی از درآمد، بهره وری و کارایی کارکنان را افزایش می دهد[۱۳].

بنابر نظریه برابری آدامز [۱۴] کارکنان نسبت دروندادها به بروندادهای خودشان را با همین نسبت در دیگر افراد، مقایسه می کنند.

دروندادها شامل، تلاش، زمان، دانش و تجربه فرد، و بروندادها شامل پول، بازشناسی و شرایط کار است. در نتیجه مقایسه، کارکنان یا خشنود می شوند یا ناخشنود؛ که منجر به سطوح بالا یا پایین عملکرد و انگیزش آنها می شود[۱۵].

انگیزش یک فرایند روانشناختی درونی و نیز فرایندی تبادلی است؛ یعنی، انگیزش حاصل تعاملات متقابل بین مردم و محیط کار آنان و تناسب بین این تعاملات و بافت اجتماعی گسترده تر است[۱۶].

بنابراین، برای این که بتوان رفتار کارکنان را کاملاً درک کرد، پیش بینی نمود و تحت تأثیر قرار داد، باید شخص و محیط، هر دو، به حساب آورده شوند. وقتی کارکنان سطوح بالایی از تناسب شخص- شغل را ادراک می کنند، بیشتر در شغلشان درگیر می شوند[۱۷].

 

معرفی پرسشنامه عدالت سازمانی کالکویت:

Anchorپرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده دارای ۲۰ ماده است.

۴ ماده آن برای اندازه گیری عدالت توزیعی،

۷ ماده آن برای عدالت رویه ای،

۴ ماده آن عدالت بین فردی و

۵ ماده برای عدالت اطلاعاتی می باشد.

و توسط کالکوئیت [۲۸] ساخته شده است.

کالکوئیت[۲۸] با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی ساختار عاملی آن را در موقعیت های دانشگاهی و صنعتی بررسی کرد و برازش آن را با داده ها مورد تأیید قرار داده است.

هاشمی شیخ شبانی[۲۹] در پژوهش خود به منظور تأیید ساختار مقیاس عدالت سازمانی چهار بعدی در تحقیق خود یک تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS7 روی ماده های این مقیاس انجام داد و روایی پرسشنامه را در حد قابل قبولی گزارش داد.

همچنین برای محاسبه میزان اعتبار چهار مقیاس عدالت سازمانی ادراک شده از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کرد.

 

Anchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی کالکویت:

۱- تا چه اندازه توانسته اید نظرات و احساسات خود را در جریان اجرای این رویه ها بیان کنید؟

۲- تا چه اندازه بر بازده هایی که توسط این رویه ها حاصل شده اند، اعمال نفوذ داشته اید؟

 

مشخصات فایل پرسشنامه عدالت سازمانی کالکویت:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۲۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری  : دارد

تفکیک مولفه های پرسشنامه : دارد

 

روش نمره گذاری + مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی کالکویت داخل فایل توضیح داده شده است.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …