پرسشنامه عزت نفس ایگلی

AnchorAnchorAnchorAnchorاین ابزار توسط ایگلی[۱] تهیه و تدوین شد و سپس بوسیله فابیسونند و شیور[۲] در سال ۱۹۷۳ بهینه شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است.

Anchorلازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ ذکر شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد


[۱] -Eagly, A.H.

[۲] -Fabinsonand, J.R. & Shaver, P.R.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …