پرسشنامه عزت نفس

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorآیزنگ(۱۹۷۶) کوشیده است یکی از گروههای عمده عوامل شکل دهنده را که مربوط به زمینه سنخ استواری سازگاری[۱] در برابر سنخ نااستواری هیجانی[۲] است را بررسی کند. استواری سازگاری از صفاتی چون عزت نفس، خوشی، آزامش و نااستواری هیجانی از صفاتی چون احساس حقارت، افسردگی، نگرانی تشکیل شده است. ۳۰ سوال از پرسشهای سنخ استواری سازگاری و نااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است. آزمودنی در مقابل هر سوال می باید تا حد امکان بکوشد با جواب آری یا خیر پاسخ دهد، در صورتی که واقعا برایش امکان نداشته باشد، گزینه میانه را بر می گزیند و علا مت سوال (؟) را انتخاب می کند. نمره گذاری آزمون فوق به شکل زیر است:

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

کلید: دارد


[۱] -Adjustment stability type

[۲] -Emotional instability type

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …