پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4

پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4

اکثر اختلال‌های عاطفی-رفتاری به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی و اجتماعی گریبانگیر گروه های وسیعی از کودکان شده است. نابسامانی های خانوادگی و کمبودهای آموزشی و پرورشی و بهداشتی، جابجا شدن گروه های اجتماعی و فشارهای ناشی از آن، رشد نامعقول جمعیت، مهاجرت‌های بی رویه و آوارگی، فقر، اعتیاد گسترده و بسیاری عوامل مهم دیگر سبب شده است که اختلالهای عاطفی و رفتاری کودکان وسعت بی سابقه ای بیابد.

شناخت دقیق و علمی مشکلات رفتاری کودکان اولین گام در جهت پیشگیری و درمان آنان می باشد (کلانتری، ۱۳۷۳). وجود آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در هر جامعه ای، کودکان را بیشتر از گروه های دیگر در معرض خطر قرار می دهد. و به رشد و سلامت آنها آسیب می رساند. تعداد قابل توجهی از کودکان متعلق به خانواده هایی هستند که به نحوی از نابسامانی های اجتماعی، اختلالهای جسمانی و روانی رنج می برند و به خاطر اختلالات خلقی نیازمند دریافت خدمات تخصصی روان پزشکی و روان شناسی بالینی هستند (توکلی زاده، ۱۳۷۵).

 

معرفی پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4:

یکی از پرسشنامه هایی که در زمینه اختلالات رفتاری کودکان توسط گادو و اسپیرافکین (۱۹۹۴) ساخته شده، پرسشنامه علائم مرضی کودکان(CSI-4) است که دارای دو فرم والد و معلم است که بر اساس DSM-IV تنظیم شده و یک وسیله سرندکننده است که توسط معلم و والدین کودکان تنظیم می گردد و کودکان را از لحاظ اختلالات مختلف رفتاری ارزیابی می کند.

در مطالعه ای که توسط گادو و اسپیرافکین (۱۹۹۷) بر روی این پرسشنامه انجام گرفت، اعتبار بازآزمایی پرسشنامه نشانه های مرضی کودک CSI-4 مورد بررسی قرار گرفت. درجه بندی ها به طور متوسط با فاصله زمانی ۶ هفته انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها و همبستگی های بدست آمده از دوبار اجرای این پرسشنامه نشان داد که اعتبار بازآزمایی برای همه طبقه های CSI-4 در سطح P<0/0001 معنادار بود.

در پژوهشی که توسط گادو، اسپیرافکین و همکاران (۲۰۰۲) انجام شد، اعتبار و روایی پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعتبار همسانی درونی رضایتبخش، اعتبار بازآزمایی و همچنین ثبات در طول دوره ۴ ساله وجود داشته است. مقیاس CSI_4 با چک لیست رفتاری کودک (CBCL) و مصاحبه تشخیصی کودکان دارای روایی همگرا بود. همچنین مقیاس CSI_4 با فرم اصلاحی والدین(DICA-P) دارای روایی واگرا بود. 

مطالعه ای توسط گادو و دوین سنت(۲۰۰۹) برای مقایسه سه سندرم مجزا بر اساس مقیاس CSI_4 انجام شد. محاسبه نقطه برش برای تمایز کودکان با اختلال طیف اوتیسم(ASD) از کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه(ADHD)، حساسیت، ویژگی، قدرت پیش بینی مثبت بر روی نمودار و از خوب تا عالی نشان داده شدند. همچنین نقطه برش فرم والدین به فرم معلم برتری داشت.

در مطالعه توکلی زاده(۱۳۷۵)، پایایی چک لیست والدین و معلمان از طریق بازآزمایی به ترتیب ۹۰/۰ و ۹۲/۰ تعیین گردیده است.

در پژوهشی توسط ابراهیمی(۱۳۷۷)، بعد از تایید اعتبار صوری پرسشنامه، نمرات پایایی چک لیست والدین و معلمان نیز از طریق بازآزمایی به ترتیب ۹۲% و ۸۹% بود.

پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4. کودکی 10 ساله که با انگشتان دستش شقیقه های سرش را لمس میکند.

 

مشخصات فایل پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4:

قالب فایل: word

نویسنده: اسپرافکین ، لانی و گادو

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

منبع:

مقیاس/ طیف: هرگز=۰ گاهی=۰ اغلب=۱، ب

مولفه:

نام مولفه ها:شیزوفرنی، اختلال افسردگی شدید ، اختلال خلقی خفیف(دیستایمی)، اختلال اسپرگر، ترس مرضی اجتماعی و…..

تعریف مفهومی:

تفسیر:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …