پرسشنامه علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه برگرفته از پژوهش بتاچرجی(b2001) و متییسون(۱۹۹۱) است(روکا و همکاران، ۲۰۰۶) و شامل ۳ گویه می باشد. پاسخدهی به سولات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای استکه طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بر دارد. پایایی پرسشنامه توسط روکا و همکاران(۲۰۰۶) با استفاده از آلفای کرونباخ، ۹۵/۰ گزارش شده است و روایی ملاکی گزارش شده، ۸۸/۰ می باشد. در نسخه فارسی ۳ گویه دیگر نیز اضافه شد که در مجموع به ۶ گویه رسید.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶

روایی و پایایی: دارد

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …