پرسشنامه فاصله قدرت مدیران

برای اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران از پرسشنامه محقق ساخته فاصله قدرت استفاده شد که سوالات آن با استفاده و اقتباس از پرسشنامه فرهنگ هافستد(۱۹۸۰) و با برداشت از مقالات و کتابهای موجود در زمینه فاصله قدرت جمع آوری شدند. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه دارای ۶۵ عبارت بود که ۷ بعد فاصله قدرت را اندازه گیری می کرد. با توجه به تعداد زیاد سوالات پرسشنامه، محدود بودن وقت آزمودنی ها و عدم رغبت به تکمیل پرسشنامه های طولانی که خطر کاهش سطح دقت آنان را افزایش می داد، ضمن مشورت با اساتید متخصص و تایید اساتید راهنما و مشاور، عبارتهای پرسشنامه برای اندازه گیری نمره فاصله قدرت مدیران متناسب و تعدیل شد و تعداد عبارات به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد. پس از اجرای آزمون مقدماتی، نمره کلیه عبارتهابرای تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار spss  وارد کامپیوتر شد، چهار عبارت که به وسیله نرم افزار نامناسب تشخیص داده شدند(عبارتهایی که قابلیت اعتماد پرسشنامه را کاهش داده، واریانس را پایین آورده و همبستگی منفی با نمره کل آزمون داشتند) علامت گذاری شد و با انطباق آنها با مبانی نظری و دریافت نظر اساتید راهنما و مشاور، از اینکه سؤالات موازی پرسشنامه در سنجش خصیصه های مورد بررسی ایفای نقش نموده و حذف آنها بر روایی پرسشنامه اثری ندارد، اطمینان حاصل شد و در مرحله اجرای نهایی این چهار سوال از مجموعه سؤالات پرسشنامه حذف شدند.

عبارات مربوط به مولفه های فاصله قدرت در پرسشنامه

ابعاد

شماره سوالات

سلسله مراتب

۲۷-۲۴-۲۱-۱۸-۱۴-۱

پاداش

۲۳-۱۱-۳

جو سازمانی

۱۷-۱۳-۱۰-۲

تصمیم گیری

۲۵-۲۰-۶

ارتباط

۱۹-۱۶-۱۲-۹-۴

یادگیری سازمانی

۲۲-۸-۵

مدیریت

۱۶-۱۵-۷

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. مدیران هنگام برخورد با کارکنان بر قدرت و اختیار خود تاکید دارند.
  2. روابط قدرت مانع از وجود جو سازمانی مطلوب در محیط کاری من می شود.
  3. مدیر به خاطر عملکرد خوب شما در کارتان، گاهی به شما پاداش مناسبی می دهد.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۷

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …