پرسشنامه فناوری اطلاعات

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با نظر به چهار مولفه اصلی تشکیل دهنده مدل ثاقب تهرانی(کاربرد رایانه، کاربرد سیستمهای اطلاعات، کاربرد ارتباطات، کاربرد اتوماسیون اداری) بر اساس طیف لیکرت تنظیم و تدوین شد. پرسشنامه فناوری اطلاعات از ۴۴ سوال چهار گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت تشکیل شده است. در این پرسشنامه سوالات ۱ تا ۱۱ در مورد مولفه اول رایانه، سوالات ۱۲ تا ۲۱ در مورد سیستمهای اطلاعات، سوالات ۲۲ تا ۳۱ در مورد ارتباطات، سوالات ۳۲ تا ۴۴ درمورد اتوماسیون اداری بوده است.

تعداد سوالات

سوالات

مولفه

متغیر

۱۱

۱-رایانه

فناوری اطلاعات

۱۰

۲- سیستمهای اطلاعاتی

۱۰

۳- ارتباطات

۱۳

۴- اتوماسیون اداری

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …