پرسشنامه فوبیای اجتماعی

پرسشنامه فوبیای اجتماعی نخستین بار توسط Anchorکانور وهمکاران]۱ [به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. ابزارمزبور یک مقیاس خود سنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس(۶ماده)، اجتناب (۷ ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (۴ ماده) می باشد. هر ماده یا سؤال براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (به هیچ وجه=۰، کم=۱، تااندازه ای=۲، خیلی زیاد=۳ و بی نهایت=۴) درجه بندی می شود. حسنوند عموزاده و همکاران]۲ [در نمونه ی غیر بالینی در ایران “روایی”[۱] و “اعتبار”[۲] پرسشنامه فوبیای اجتماعی را بدست آوردند. ضریب آلفای پرسشنامه فوبیای اجتماعی در نیمه اول آزمون برابر ۸۲/۰، برای نیمه دوم آزمون برابر۷۶/۰، همچنین همبستگی دو نیمه آزمون برابر۸۴/۰ و شاخص اسپیرمن براون[۳] برابر۹۱/۰ بوده است. همچنین محاسبه ی “آلفای کرونباخ”[۴] مربوط به کل آزمودنی ها در خرده مقیاس های اضطراب اجتماعی برای اجتناب برابر ۷۵/۰، برای ترس برابر ۷۴/۰ و برای ناراحتی برابر ۷۵/۰ بوده، که نشانگر این است که اعتبار محاسبه شده رضایت بخش می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه فوبیای اجتماعی:

۱-من از افراد صاحب قدرت و مقام میترسم.

۲-از اینکه جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.

۳-مهمانی ها و گرد همایی ها مرا می ترسانند.


[۱] – Validity

[۲] – Reliability

[۳] – Spearmen-Brown

[۴] – Cronbachś Alpha

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …