پرسشنامه مثلث شناختی

پرسشنامه مثلث شناختی(Anchorبکام، لبر، واتکینز، بویر و کوک، ۱۹۸۶) یک ابزار خود اظهاری ۳۰ سوالی است که اساسا برای ارزیابی مثلث شناختی یا نگرش نسبت به خود، دنیا و دیگران که فرض شده است بیانگر نحوه ادراک افراد افسرده است توسط (بک، راش، شاو و امری، ۱۹۷۹) ساخته شده است.

طبق تحقیقات کیمیایی و همکاران(۱۳۹۰) نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای مقیاس ۷ درجه ای لیکرت(۱-۷) می باشد که دامنه آن از کاملا موافق تا کاملا مخالف گسرتده است و فرد پساخ خود را بر اساس اینکه در حال حاضر چه فکری دارد، انتخاب می کند. هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سوال(البته ۶ سوال نمره گذاری نمی شود) بروده و در کل پرسشنامه و خرده مقیاسها نمرات بالا نشان دهنده نگرش منفی نسبت به خود، دنیا/دیگران و آینده و نمرات پایین بیانگر نگرش مثبت در این پرسشنامه است. البته برخی از سوالها به صورت معکوس نمره گذاری مشودنئ. حداکثر نمره بر ای هر خدره مقیاس ۷۰ و و برای کل پرسشنامخه ۲۱۰ است. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه مثلث شناختی در ارتباط با هم سولات ۸۵% می باشد که نشان می دهد کلیه سوالات پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردارند. همچنین مقدار آلفای کرونباخ مربوط به خرده مقیاس نگرش نسبت به خود، ۸۰/۰، نگرش نسبت به دنیا ۷۳/۰ و نگرش نسبت به آینده ۸۱/۰ می باشد. تازه ترین بازنگری ها روی پرسشنامه مثلث شناختی در آمریکا نیز نشان دهنده  همسانی درونی عالی(آلفای ۹۱/۰ برای نگرش نسبت به خود، ۸۱/۰ برای نگرش نسبت به دنیا، ۹۳/۰ برای نگرش نسبت به آینده و ۹۵/۰ برای کل مقیاس) را نشان می دهد. به علاوه خرده مقیاسهای مثلث شناختی از همبستگی درونی خوبی (خودبا دنیا r=0/71، خود با آینده r= 0/75، دنیا با آینده r=0/66).

اعتبار همزمان CTI  از طریق هبستگی معنی دار ۷۷/۰ با پرسشنامه افسردگی بک اثبات گردیده است. همچنین تمام خرده مقیاسها همبستگی معناداری با سایر مقیاسهای دارد.

این مقیاسها به خصوص در نگرش نسبت به خود، همبستیگ مثبت معنادار ۹۰/۰ با مقیاس عزت نفس[۱] دارد، ضمن اینکه مقیاس نگرش نسبت به آینده همبستگی معنادر ۹۰/۰ با مقیاس ارزیابی ناامیدی دارد.

پرسشنامه مثلث شناختی از ۳۰ ماده ساخته شده است که به صورت مثبت و منفی عبارت بندی شد است. نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای مقیاس ۷ درجه ای لیکرت(۱-۷) است که دامنه آن از توافق کلی تا عدم توافق کلی است و فرد پاسخی را بر اساس اینکه در حال حاضر چه فکری دارد، انتخاب می کند.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …