پرسشنامه محیط خانواده

پرسشنامه محیط خانواده یا پرسشنامه جو خانواده یکی از مجموعه ۹ مقیاس مربوط به جو اجتماعی است که در سال ۱۹۷۶ توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است. جو خانواده که در سال ۱۹۸۶ توسط رادولف موس گسترش پیدا کرد، سه حیطه اساسی بعد رابطه[۱]، بعد رشد شخصی[۲] و بعد بقاء نظام خانواده[۳] را اندازه گیری می کند. این مقیاس از ۹۰ عبارت و ۱۰ خرده مقیاس تشکیل شده است که این خرده مقیاسها، ادراک اشخاص را در مورد ویژگیهای اجتماعی-محیطی خانواده هایشان را مورد ارزیابی قرار می دهند که به صورت زیر است:

 انسجام[۴]:میزان تعهد، کمک و حمایتی که هر یک از اعضای خانواده از دیگر اعضای خانواده به عمل می آورد.

 آزادی بیان[۵]: گستره ای که اعضای خانواده در آن برای صادقانه عمل کردن و بیان احساسات خود به صورت مستقیم، تشویق می شوند.

 تعارض[۶]: میزان صراحتی که در ابراز خشم، پرخاشگری و تعارض موجود میان اعضای خانواده وجود دارد.

 استقلال[۷]:گستره ای که اعضای خانواده در آن جسارت، خودبسندگی و قدرت تصمیم گیری دارند.

 پیشرفت مداری[۸]:گستره ای که فعالیتهایی هم چون فعالیتهای مربوط به مدرسه و کار طبق پیشرفت مداری یا در محیطی رقابت جویانه انجام می شود.

 فرهنگ مداری و روشنفکری[۹]: میزان علاقه ای که اعضای خانواده به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، منطقی و فکری و فرهنگی دارند.

 تکاپو و تفریح مداری[۱۰]: میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی

 تاکید اخلاقی مذهبی[۱۱]: میزان تاکید به مسائل اخلاقی و مذهبی و ارزش ها

سازماندهی[۱۲] : میزان اهمیتی که به سازمان دهی شفاف و ساخت دار در برنامه ریزی فعالیتها و مسئولیتهای خانواده وجود دارد.

 کنترل[۱۳]: گستره ای که در آن، قوانین و روشهای مربوط به انجام هر فعالیت برای دوام زندگی خانوادگی به کار گرفته می شود.

 با الهام از ویژگیهای مطرح شده توسط موس و موس، پژوهشهای بسیاری در زمینه ارتباط بین ویژگیهای محیط خانواده و اختلالهای رفتاری کودکان از جمله اختلال سلوک انجام شده است.

مقیاس محیط خانواده(FES) ابتدا توسط موس و موس در سال ۱۹۸۱ ارائه شد. سپس نسخه تجدیدنظر شده آن در سال ۱۹۹۳ به چاپ رسید(موس و موس، ۱۹۹۳). این مقیاس یکی از ۱۰ مقیاس موقعیت اجتماعی است که توسط موس و موس طراحی شده اند. مقیاس محیط خانواده، شامل ۱۰ زیرمقیاس است که ویژگی های اجتماعی محیط خانواده های مختلف را می سنجد.

پرسشنامه جو خانواده یا پرسشنامه محیط خانواده به همراه کلید و روش نمره گذاری و تعریف مفهومی در قالب فایل WORD به محض پرداخت موفق قابل دانلود است.


[۱] relationship dimension

[۲] – personal growth dimension

[۳] – system maintenance

[۴] – cohesion

[۵] – expressiveness

[۶] – conflict

[۷] – independence

[۸] – achievement orientation

[۹] – intellectual- cultural orientation

[۱۰] – active-recreational orientation

[۱۱] – moral-religious emphasis

[۱۲] – organization

[۱۳] – control

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …