پرسشنامه مدیریت تغییر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مدیریت تغییر از سی و پنج سؤال تشکیل شده و با توجه به اینکه مدیریت تغییر از پنج مؤلفه:

۱-توانایی ریشه یابی و تشخیص نیاز و تبیین آن به صورت مسأله با استفاده از روش منطقی حل مسأله(قدرت تشخیص حل مسأله و پیداکردن راه حل)۲- توانایی استفاده از فرصتها و داشتن ایده نو برای تغییر (قدرت ایجاد زمینه پذیرش تغییر)۳-فراهم کردن جو مناسب برای ارائه طرحهای نو و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری طرحهای تغییر (به کار گیری روش آزاد منشانه در مدیریت) ۴- داشتن نگرش سیستمی و آگاهی نسبت به وضع موجود و مطلوب(آگاهی و وسعت دید مدیر) ۵-توانایی تهیه منابع انسانی و مادی و امکانات در جهت اجرای طرحای تغییر(مهرات در به کارگیری منابع) تشکیل شده است. هر هفت سؤال آن به یکی از مؤلفه ها پرداخته است. سؤالات پنج گزینه ای و بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. این پرسشنامه توسط قناد رضایی(۱۳۷۰) و همچنین محمدیاری(۱۳۸۰) مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …