پرسشنامه مدیریت دانش

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه محقق ساخته می باشد و بر اساس نظریه پروست که از هشت مولفه اصلی تشکیل  دهنده مدل نظری پروست(نگرش به اهداف دانش، نگرش به شناسایی دانش، نگرش به اکتساب دانش، نگرش به توسعه دانش، نگرش به اشتراک دانش، نگرش به بهره گیری دانش، نگرش به نگداری دانش و نگرش به ارزیابی دانش)تشکیل شده است با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه ای تدوین و تنظیم شد.

پرسشنامه مدیریت دانش از ۵۶ سوال تشکیل شده است و با توجه به اینکه مدیریت دانش از ۸ مولفه: اهداف دانش، شناسایی دانش، اکتساب دانش، توسعه دانش، اشتراک دانش، بهره گیری دانش، نگهداری دانش و ارزیابی دانش تشکیل شده است، هر مولفه شامل ۷ سوال می شود. در این پرسشنامه سوالات ……….. در مورد مولفه اول یعنی مدیریت دانش، سؤالات ……….. در مورد مؤلفه دوم، سوالات ……….. در مورد مؤلفه سوم، سوالات ……….. در مؤلفه چهارم، سوالات ……….. در مورد مؤلفه پنجم، سوالات ……….. در مورد مؤلفه ششم، سوالات ……….. در مورد مؤلفه هفتم، سوالات ……….. در مؤلفه هشتم مدیریت دانش می باشد.

پرسشنامه مدیریت دانش، تعداد مولفه ها و سوالات

تعداد سوالات

سوالات

مولفه

متغیر

۷

۱-اهداف دانش

مدیریت دانش

۷

۲- شناسایی دانش

۷

۳-اکتساب دانش

۷

۴-توسعه دانش

۷

۵-اشتراک دانش

۷

۶-بهره گیری دانش

۷

۷-نگهداری دانش

۷

۸-ارزیابی دانش

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …