پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی: در این پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی با یک پرسشنامه ۱۰ سوالی که توسط میخایلیتچنکو و لاندستروم(۱۹) طراحی گردیده، سنجیده شده است. پاسخ ها در تمام سوالهای این مقیاس از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شده اند. اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ ۸۲۱/۰ به دست آمد که بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار می باشد. همچنین برای تعیین روایی، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- AnchorAnchorدر این سازمان افراد با همدیگر مخالف نیستند.

۲-Anchor در این سازمان افراد با نظر اکثریت همراه می­شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۱۰

نمره گذاری: دارد

مقاله همراه: ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …