پرسشنامه مشکلات بین فردی

AnchorAnchorدر میان پیچیدگی های زندگی قرن۲۱، استرس های رو به افزایش و مشکلات زیادی که افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند، چگونگی ارتباطات، شبکه حمایت اجتماعی و مهارت های بین فردی به طور خاص تری، موفقیت و بهزیستی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهند؛ در نتیجه برخورداری از یک شبکه حمایت اجتماعی، حاکی از هوشمندی بشر امروزی است. از سوی دیگر، هر چه در حیطه روابط بین فردی، مشکلات بیشتری داشته باشیم و مهارت هایمان برای مقابله با این مسائل کمتر باشد، شانس زندگی بهتر و رضایت و سلامتی را از دست خواهیم داد. در تعدادی از نظریه ها، روابط بین فردی هم می تواند زمینه ساز بروز مشکل باشد و هم به عنوان پیامد مشکلات روانی و جسمانی، زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد؛ به طور مثال در نظریه روان تحلیل گری کلاسیک، با وجود تأکید فروید(۱۹۳۸) بر اهمیت تعارض های درون روانی در شکل گیری مشکلات، می بینیم که ویژگی های هر یک از مراحل تحول و تعارض های مرتبط با آن در اثر ارتباط فرد با والدین شکل می گیرد[۱]. فروم(۱۹۴۷) اعتقاد دارد که ما برای یافتن معنا در زندگی باید از احساس انزوا بگریزیم و احساس تعلق و وابستگی را پرورش دهیم. وی بی همتایی را ناشی از تعامل بین مردم و جامعه آنها می داند[۱]. نظریه پردازان انسان گرا همچون راجرز(۱۹۵۱) معتقدند که نیاز به توجه مثبت شامل پذیرش، محبت و تأیید شدن از جانب دیگران، مخصوصاً مادر در دوران کودکی است و رفتار کودک توسط مقدار عشق و محبتی شکل می گیرد که به او داده می شود[۱]. نظریه دلبستگی بالبی[۱](۱۹۸۸) مبتنی براین اساس است که انسان ها دارای یک کشاننده ی غریزی برای دلبستگی با فرد دیگر(به منظور شکل دادن و تداوم روابط معناداری که در آن مورد مراقبت واقع شوند و مراقبت بکنند) هستند. در واقع آنها از این طریق، نزدیکی هیجانی را جستجو می کنند. براساس این فرآیند، نیاز به ارتباطات بین فردی، امری ذاتی[۲] است و افرادی که قادر به دریافت موثر مراقبت فیزیکی و روانی مورد نیاز نیستند، رنج خواهند کشید. هنگام مواجهه با استرس و بحران، اگر فرد حمایت بین فردی کافی نداشته باشد، توانایی کمی برای رو به رو شدن با بحران دارد و این افراد مستعد پدیدآیی نشانه ها هستند[۲].

نظریه پردازان روابط موضوعی اصل سازمان دهنده زندگی افراد را روابط میان فرد و دیگران می دانند. در این دیدگاه، روابط موضوعی تحت تأثیر روابط بین فردی اولیه قرار دارد و بر روابط میان فردی بعدی هم عمیقاً تأثیر می گذارد[۱]. صرف نظر از دستاوردهای ویژه ای که هر یک از نظریه پردازان این حوزه به میان آورده اند. می توان به این مفهوم مشترک در گستره نظریه های این قلمرو اشاره نمود که روابط موضوعی در دوران کودکی نقش قابل توجهی در تحول شخصیت ایفا می نماید[۱]. آنچه در قالب این تعاملات مهم و تأثیر گذار تحقق می یابد، در گستره ارتباط های بعدی و در مقاطع دیگر تحول نیز تکررا می گردد[۳]. در حقیقت، روابط اولیه کودک- مادر و تجسمات درونی که کودک از آن روابط دارد، تعیین کننده نوع نگرش کودک نسبت به دنیایی است که با آن رو به رو خواهد شد و بر کلیه ارتباطات وی تأثیر می گذارد. کمبود مهارت های بین فردی و مشکلات و تعارضات موجود در این حیطه در انواع بیماری های روانی به چشم می خورد؛ به طور مثال در افسردگی مسائلی همچون کمبود حمایت اجتماعی، مهارت های اجتماعی کم و تعارض های بین فردی(همچون تضاد نقش ها، تعارض نقش ها و فقدان) دیده می شود. در حقیقت تا زمانی که از انسان صحبت می کنیم، همواره باید از روابط بین انسان ها و مشکلات همراه با آن نیز سخن به میان آوریم. برقرار کردن روابط، جزئی جدا نشدنی از ذات انسان می باشد.

معرفی مقیاس مشکلات بین فردی

فرم ۳۲سؤالی Anchorمقیاس مشکلات بین فردی، یک ابزار خود گزارش دهی است که گویه های آن در رابطه با مشکلاتی است که افراد به طور معمول در روابط بین فردی تجربه می کنند. این فرم توسط بارخام و همکاران[۶] به عنوان یک نسخه کوتاه از فرم اصلی(فرم ۱۲۷ سؤالی [۵]) به منظور استفاده از این ابزار در خدمات بالینی طراحی شد. این فرم براساس تحلیل عاملی اکتشافی[۳] از فرم ۱۲۷ سؤالی و با در نظر گرفتن چهار گویه ای که بیشترین بار عاملی را در هر ریز مقیاس دارند، به دست آمد. این مقیاس دارای ۸ زیر مقیاس می باشد: مردم آمیزی، جرأت ورزی، مشارکت با دیگران، حمایت از دیگران، پرخاشگری، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران و وابستگی به دیگران.

روش نمره گذاری مقیاس مشکلات بین فردی همراه با تاریخچه پژوهشی و تعریف مفهومی مشکلات بین فردی به طور کامل در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس مشکلات بین فردی :

۱- نسبت به دیگران خیلی غبطه می خورم و حسادت می ورزم.

۲–رنج و ناراحتی دیگران خیلی مرا تحت تاثیر قرار می دهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Pdf

منبع: دارد

تاریخچه پژوهشی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۳۲

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد(مردم آمیزی، جرأت ورزی، مشارکت با دیگران، حمایت از دیگران، پرخاشگری، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران و وابستگی به دیگران)


[۱]Bowlby

[۲] – Intrinsic

[۳] – Exploratory

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …