پرسشنامه مقابله مذهبی

Anchorاین پرسشنامه توسط پارگامنت (۲۰۰۰) ساخته شده  که شامل ۱۰۰ پرسش می باشد. این مقیاس میزان مقابله مذهبی آزمودنی را در مقابله با یک رویداد منفی در زندگی می سنجد. فرم بلند آزمون ۱۰۰ ماده و ۱۷ زیر مقیاس دارد که سبکهای گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه ۱۴ سوالی که برگرفته از فرم بلند آن است، هر کدام از مقیاسهای مثبت و منفی شامل ۷ ماده از آزمون را در بردارد. مقابله مذهبی مثبت، سبکهایی از مواجه شدن با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با ارزیابی ها و تفسیرهای مثبت از خداوند به استقبال رویدادها می رود و معتقد است که خدا او را یاری خواهد کرد. اما در مقابله مذهبی منفی فرد یک نوع رابطه اجتنابی و نامطمئن با خداوند برقرار می کند و به این باور است که خداوند او را کمک نخواهد کرد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۴

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …