پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی توسط ماتسون و همکاران  در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است. فرم اولیه پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون دارای ۶۲ عبارت بود که توسط یوسفی و خیر(۱۳۸۱) تحلیل عاملی شده به ۵۶ عبارت کاهش یافت،که مهارتهای اجتماعی افراد را توصیف می کنند.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون دارای ۵۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی)  است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون عبارتند از:

۱-من هنگام صحبت با دیگران به آنها نگاه می کنم.

۲-وقتی که فرد دیگری کارش خوب باشد، من احساس خوشحالی می کنم.

۳-من دوستانم را دلداری می دهم.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …