پرسشنامه مهارتهای مقابله ای

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران توسط کارور و همکاران (۱۹۸۹) بر اساس مدل لازاروس از استرس و مدل خود نظم بخشی رفتاری تهیه شده است. این چک لیست یک وسیله چند بعدی است و راههایی را که مردم به استرس پاسخ می دهند، بررسی میکند. چک لیست مذکور دارای ۴۰ سوال و ۱۰ مقیاس مقابله ای است که پنج مقیاس ( مقابله فعال، برنامه ریزی، جلوگیری از فعالیهای مزاحم، خویشتنداری یا مقابله مهارشده، جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری) آن، جنبه های مقابله متمرکز بر مساله را می سنجد؛ پنج مقیاس(جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی، تفسیر مجدد مثبت، پذیرش، انکار، گرایش به مذهب) جنبه های مقابله متمرکز بر عاطفه را در بر می گیرد. همچنین سه مقیاس(تمرکز روی عواطف ، عدم در گیری رفتاری و عدم در گیری روانی) مقابله های کمتر مفید را شامل می شود و پنج مقیاس باقیمانده(تکانشوری، تفکر منفی، تفکر خرافی، تفکر آرزومندانه، استفاده از دارو و دخانیات) مقابله های غیر مؤثر را به خود اختصاص داده است. سه مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری، جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی و تمرکز بر احساسات و ابراز آنها ) فعالیتهای روش مقابله حمایت اجتماعی را نشان می دهد و چهار مقیاس (پذیرش ، تفسیر مجدد مثبت، پناه بردن به امور دینی و خویشتنداری) آن نشان دهنده شیوه مقابله ای شناختی می باشد.

اعتبار و پایایی پرسشنامه مهارتهای مقابله ای توسط کارور و همکاران در سه مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد مربوط به پایایی آن از طریق باز آزمایی به شرح زیر بود:

در یک مطالعه نتایج نشان داد که خود سنجی تمایلات مقابله ای توسط مقیاسهای مقابله ای دارای ثبات بالایی است که بالاترین ضریب پایایی بعد از ۶ هفته برای مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری برابر ۷۶/۰ و برای مقیاس عدم درگیری رفتاری برابر ۴۲/۰ بود. در مطالعه دوم جهت بررسی اعتبار همگرا و افتراقی آن، مقیاسهای مقابله با توجه به زیر بنای نظری هر کدام با سایر آزمونهای شناختی و تشخیصی معتبر مقایسه شد و نتایج نشان داد که این چک لیست بعنوان یک ابزار برای سنجش راههای مقابله در برابر موقعیتهای خاص و چه بعنوان تمایل مقابله ای دارای امتیاز بالایی است(رهسپار، ۱۳۷۷).

در ایران پرسشنامه مهارتهای مقابله ای برای اولین بار توسط ذوالفقاری ، محمد خانی و ابراهیمی در سال ۱۳۷۱ ترجمه و با توجه به فرهنگ ایرانی و همچنین با استفاده از سایر مقیاسهای مقابله ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است. آزمون مذکور پس از ترجمه و تجدید نظر به منظور تعیین اعتبار به چهار روان سنج با توجه به اهداف و چهارچوب نظری ارائه شد و به عنوان آزمونی معتبر برای سنجش راههای مقابله ای مورد تایید قرار گرفت(رهسپار، ۱۳۷۷).

روش نمره گذاری چک لیست مهارتهای مقابله ای

پاسخهای پرسشنامه مهارتهای مقابله ای بصورت بلی یا خیر است. مطابق دستورالعمل، آزمودنی باید در موقعیتهای استرس زا از هر پاسخ مقابله ای که استفاده می کند، در پاسخنامه علامت بزند. دامنه نمرات پرسشنامه مهارتهای مقابله ای در هر مقیاس از ۴ تا ۸ بود. دامنه نمره برای هر دسته، در راهبردهای کم اثر ۰ تا ۱۲ و در بقیه ۰ تا ۲۰ است. بر مبنای نظری چک لیست مذکور، چهار نمره مستقل از مقیاسهای متمرکز بر مساله، متمرکز بر عاطفه، متمرکز بر مقابله های کمتر مفید و مقابله غیر مؤثر بدست می آمد. در پرسشنامه مهارتهای مقابله ای فقط مقیاسهای متمرکز بر مساله و متمرکز بر عاطفه قرار دارد

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه مهارتهای مقابله ای عبارتند از:

 -۱ من بمنظور فائق آمدن بر مشکل، فعالیت اضافه تری می کنم.

 من تلاشم را بر انجام اموری در جهت حل مشکل متمرکز می کنم.

 من آنچه را که باید انجام شود را قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می دهم.

 من برای حل مساله مستقیما وارد عمل می شوم

Anchor

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …