پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت – فرم معلم

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت – فرم معلم 

مهارتهای اجتماعی بر رفتارهای فراگرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مطلوبی داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. مهارتهای اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارهای از قبیل توانایی شروع ارتباط موثر و مناسب با دیگران، ارائه پاسخهای مفید وشایسته، تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه، همدلانه و یاریگرانه، پرهیز از تمسخر، قلدری و زورگویی به دیگران را شامل میشود(ماتسون و همکاران، ۲۰۰۰).

از نظر اجتماعی، مهارتهای اجتماعی رفتارهای قابل قبولی هستند که فرد را قادر می سازند تا به طور موثر با دیگران تعامل داشته و از پساخهای غیرقابل قبول اجتماعی اجتناب نماید. مشارکت داشتند، کمک کردن، پیش قدم شدن در شروع ارتباطات و تعریف و تمجید کردن، مثالهایی از مهارتهای اجتماعی هستند(گرشام و الیوت، ۱۹۹۰).

لازم به ذکر است که مهارتهای اجتماعی در این تحقیق شامل ۵ عاملی می باشد که به ذکر تعاریف نظری آنها پرداخته می شود:

  • همیاری: شامل رفتارهایی مثل کمک کردن به دیگران، مشارکت با مطالب درسی و انجام دادن قواعد و دستورالعمل ها(دستورات) می شود؛
  • جرات ورزی:شامل شروع کردن رفتارها، مثل درخواست از دیگران برای کسب اطلاعات، معرفی کردن خودش و پاسخگویی به اعمال دیگران می گردد؛
  • خویشتنداری: شامل رفتارهایی می شود که در موقعیتهای تعارضی مثل پاسخگویی مناسب به مسخره شدن و موقعیتهای عادی که نیازمند توجه کردن و سازش است، رخ می دهد؛
  • مسئولیت پذیری: شامل رفتارهایی است که توانایی برای ارتباط با بزرگسالان و انجام تکلیف را نمایان می سازد؛
  • کفایت تحصیلی: شایستگی که فرد در حیطه های تحصیلی و دروس مرتبط با مدرسه از خود نشان می دهد(گرشام و الیوت، ۱۹۹۰).

پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از ۷۴/۰ تا ۹۵/۰ است(گرشام و الیوت، ۱۹۹۹). خصوصیات روان سنجی این مقیاس در فرهنگهای غیرآمریکایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. شهیم(۱۳۸۱) در مطالعه ای در ایران مهارت اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی را با استفاده از این مقیاس مورد بررسی قرار داد. میزان پایایی این مقیاس در مطالعه او برای مهارت اجتماعی ۸۷/۰، همکاری ۷۶/۰، قاطعیت ۷۲/۰ و خویشتن داری ۶۸/۰ برآورد شده است. در این تحقیق پایایی کل این مقیاس پس از دو هفته بر روی ۱۰ نفر از آزمودنی ها ۸۱/۰ به دست آمد که پایایی نسبتا بالایی است.

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی الیوت و گرشام همراه با:

روش نمره گذاری

+

تعریف مفهومی

+

تفکیک سوالات بر حسب مولفه ها 

+

سوالات لاتین پرسشنامه

در 

قالب فایل Word دوازده صفحه‌ای آماده شده است.

به محض پرداخت وجه، لینکه دانلود در اختیار شما قرار داده می‌شود. 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …