پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای مطالعه متغیر میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه مک لگان و نل(۱۳۷۷) که نه زمینه(ارزشها، ساختارها، رهبری، فرایندهای مدیریت، اطلاعات، روابط، شایستگیها، نظارت ها و حقوق و دسمتمزد) را برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری متذکر شده اند، ساخته شده است. بدین صورت که برای هر یک از زمینه ها سؤالاتی طراحی گردیده است و سپس تأیید اساتید مدیریت اخذ شده است. قابل ذکر است پرسشنامه مذکور دارای ۲۰ سؤال می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …