پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش میزان مذهبی بودن والدین از پرسشنامه ۱۶ ماده ای گرنکویست(۱۹۹۸) استفاده می شود. گرنکویست میزان مذهبی بودن والدین را به طور جداگانه بر اساس مقیاس ۸ ماده ای برای هر والد ارزیابی می کند. گرنکویست روایی این آزمون را به روش همسانی درونی و ضریب همسانی درونی این آزمون را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هر والد ۹۲/۰ بدست آورد. در پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شد تا میزان مذهبی بودن والدین خود را با ارزیابی هر یک از جملات در یک مقیاس ۵ درجه  از کاملا موافق تا کاملا مخالف تعیین کنند.

 مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …