پرسشنامه میل ماندن در شغل

میل ماندن در شغل نوعی حالت انگیزشی و دورنی بالقوه در فرد است که برای باقی ماندن در شغلی که به آن اشتغال دارد، ضروری است. این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت تاثیر عوامل مختلف به میل برای ترک شغل بینجامد. پژوهشهای اخیر نشان دادند که تمایل به ترک شغل برای کارکنانی که احساس مالکیت قوی نسبت به سازمان دارند، پایینتر است. همچنین بوککو نشان داد که مالکیت روانشناختی ممکن است بر رفتارهای کارکنان از طریق میل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان، اثرگذار باشد. پس انتظار می رود که میل ماندن در سازمان در کارکنانی که احساس مالکیت بالایی دارند، بیشتر باشد.

واینر و واردی[۱] در سال ۱۹۸۰ آزمونی که برای اندازه گیری میزان تمایل به ماندن در شغل یا ترک آن مورد استفاده قرار گرفت، به منظور اندازه گیری میل ماندن در سازمان ساختند. این پرسشنامه ۴ سوال بلند دارد که آزمودنی یکی از گزینه ها را که مطابق با احساس وی هست انتخاب می کند. تدریس حسنی پایایی این آزمون را ۶۷/۰ و ضریب اعتبار آن را ۶۴/۰ گزارش کردند.

یک نمونه از پرسشهای این پرسشنامه به شرح زیر است:”کدام یک از جمله های زیر به روشنترین وجه منعکس کننده احساسات شما در خصوص آینده تان در سال بعد با این شغل است؟ ۱-مسلما آن را ترک نخواهم کرد. ۲)احتمالا آن را ترک نخواهم کرد. ۳)در مورد ترک یا عدم ترک آن مطمئن نیستم. ۴) احتمالا آن را ترک خواهم کرد.۵) مسلما آن را ترک خواهم کرد.”.

AnchorAnchorAnchorAnchorمشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات: ۴

قالب فایل: pdf

تعریف مفهومی:دارد

نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] – Wiener & Vardi

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …