پرسشنامه ناگویی خلقی

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو-۲۰ در حال حاضر به عنوان ابزاری پایا جهت ارزیابی ناگویی خلقی است. همچنین مزیتهای دیگری نسبت به ابزارهای دیگر از جمله اجرا و نمره گذاری آسان دارد. مقیاس ناگویی خلقی تورنتو(سدرو، ۲۰۰۱) یک آزمون ۲۰ سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات شامل ۷ گویه، دشواری در توصیف احساسات[۱] شمال ۵ گویه و جهت گیری فکری بیرونی[۲] شامل ۸ گویه را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از نمره ۱(کاملا مخالف) تا نمره ۵(کاملا موافق) می سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای ناگویی خلقی محاسبه می شود. این سه عامل بیانگر جنبه های مجزای ناگویی خلقی هستندو اعتبار آنها از لحاظ تجربی مورد تایید قرار گرفته است: عامل ۱(مشکل در تشخیص احساسات): ، عامل ۲ (مشکل در توصیف احساسات)  و عامل ۳(جهت گیری فکری بیرونی) است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد


[۱] -Difficulty describing feelings(DDF)

[۲] -Externally oriented thinking(EOT)

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …