پرسشنامه نگرشهای مراقبت و ریسک پذیری والدین

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه Anchorپرسشنامه نگرشهای Anchorمراقبت و ریسک پذیری والدین نیمرخی از ادراک والدین نسبت به مراقبت از کودک و ریسک پذیری کودک ارائه می دهد. این پرسشنامه ۳۳ آیتم دارد و شامل سه خرده مقیاس نیاز والدین به کنترل روانشناختی(۹ آیتم)، اعتقاد به ارزش مراقبت(۱۵ آیتم)، ریسک پذیری کودک(۹ آیتم) می باشد. این پرسشنامه توسط مورونگیلو، کربت و کین (۲۰۱۱) ساخته و اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه شامل سه خرده Anchorمقیاس نیاز والدین به کنترل روانشناختی، اعتقاد به ارزش مراقبت و ریسک پذیری کودک می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۳۳

روایی و پایایی:  دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۳ (نیاز والدین به کنترل روانشناختی، اعتقاد به ارزش مراقبت و ریسک پذیری کودک)

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …