پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت و عدم رعایت قوانین رانندگی

Anchorبه منظور سنجش نگرش نسبت به تخلفات رانندگی، پرسشنامه ای با استفاده از راهنمای تهیه پرسشنامه بر اساس نظریه رفتار برنامه دار طراحی شد(Anchorفرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴). این پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ۱۴ سوال است که در مقیاس ۷ درجه ای (از ۱ تا ۷)، ۴ مولفه نظریه رفتار برنامه دار یعنی نگرش نسبت به پیامد رفتار، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و قصد برای رعایت/عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را به شرح زیر می سنجد.

نگرش: ارزیابی فرد نسبت به پیامد رعایت/عدم رعایت قوانین راهنمایی و زانندگی با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۴ و ۲۸ است. حداکثر نمره در مولفه نگرش نسبت به پیامد رفتار گویای یک نگرش منفی تر نسبت به پیامد رعایت قوانین و حداقل نمره نشان دهنده یک نگرش مطلوب و مثبت برای پیامد رعایت قوانین می باشد.

هنجار ذهنی: ذهنیت فرد نسبت به هنجار بودن رعایت/ عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۴ و ۲۸ است. حداکثر نمره اطاعت کمتر از قوانین را مطابق با هنجارها و انتظارات دیگران نشان می دهد.

کنترل رفتاری ادراک شده: تصور فرد از کنترل خود در رعایت/عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با ۴ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۴ و ۲۸ است. نمره حداکثر در موله کنترل رفتاری ادراک شده فرد، کنترل رفتاری ادراک شده فرد، کنترل درونی کمتر او را برای اطاعت از قواین و نمره حداقل گویای احساس کنترل بیشتر برای رعایت قوانین می باشد.

قصد: قصد فرد در رعایت/ عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در ۲ سوال ارزیابی شد. حداقل و حداکثر نمره ۲ و ۱۴ است. نمره حداکثر قصد پایینتر را برای رعایت قوانین و نمره حداقل نیز قصد بالاتر افراد را برای رعایت قوانین نشان می دهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۴

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …