پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک

پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک

AnchorAnchorپرسشنامه نیازهای اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) برگرفته از مقیاس رضایتمندی از نیازهای اساسی در محل کار است که توسط کاسر، دیوی و ریان (۱۹۹۲) و بارد، دسی و ریان(۲۰۰۴) ساخته شده است (سوریبو و همکاران، ۲۰۰۹).

پاسخ دهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق (گزینه ۷) را در بر می گیرد. خرده مقیاس خودمختاری ادراک شده، شامل ۷ گویه است. 

پایایی این پرسشنامه توسط سوریبو و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از آلفای کرونباخ، ۸۵/۰ گزارش شده است و روایی ملاکی گزارش شده برابر با ۷۳/۰ می باشد.

خرده مقیاس شایستگی ادراک شده، شامل ۶ گویه و پایایی بدست آمد با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۰/۰ گزارش شده است و روایی ملاکی برابر با ۷۶/۰ می باشد.

برای احراز روایی و پایایی در نسخه فارسی در ابتدا پرسشنامه ترجمه شد و پس از اینکه نسخه ترجمه شده از لحاظ ترجمه و روایی مورد تایید سه نفر از کارشناسان قرارگرفت ، برای بدست آوردن پایایی اولیه در اختبار ۵۰ نفر از اعضای جامعه نهایی قرار داده شد.

پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله مقدماتی برای خودمختاری ادراک شده ۸۸/۰، شایستگی ادراک شده ۸۹/۰ و ارتباط ادراک شده ۸۶/۰ بود و در اجرای نهایی برای خودمختاری ادراک شده ۶۳/۰ ، شایستگی ادراک شده ۸۱/۰ و ارتباط ادراک شده ۵۹/۰ بدست آمد.

همچنین برای تایید روایی آزمون از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شاخصهای برازش حاصل از اجرای تحلیل عاملی تاییدی، اعتبار مناسب ابزار را نشان می دهد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

  • قالب فایل: pdf

  • تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

  • روایی و پایایی: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …