پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

هدف: ارزیابی هراس اجتماعی در سه حیطه ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک

AnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه توسط کانور، دیویدسون، چرچیل، شروود و فوآ(۲۰۰۰) برای ارزیابی اختلال اجتماعی ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس خودسنجی ۱۷ ماده است که دارای ۳ مقیاس فرعی تر(۶ ماده)، پرهیز(۷ ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک(۴ ماده) می باشد.

شیوه نمره دهی و تفسیر نمرات

پرسشنامه هراس اجتماعی یک مقیاس خودسنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس (۶ ماهد)، اجتناب (۷ ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (۴ ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای………………………………………… درجه بندی می شود. نمرات هر یک خرده مقیاس ها از طریق جمع نمرات ماده های مربوط به آن خرده مقیاس بدست می آید (جدول ۱).

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور در سایت آزمودنی

پایایی (اعتبار) و روایی

این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. اعتبار آن با  روش بازآزمایی در گروه های با تشخیص اختلال هراس اجتماعی …………………………………… گزارش شده است. روایی سازه در مقایسه نتایج این آزمون در دو گروه از آزمودنی های با تشخیص اختلال هراس اجتماعی و آزمودنی های گروه افراد بهنجار بدون تشخیص روانپزشکی بررسی شد که تفاوت معنی داری با هم نشان دادند که این خود حاکی از اعتبار سازه بالا است. 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: word

تعداد گویه های پرسشنامه: ۱۷

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …