پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ترنر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است. این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی، جسمی، رفتاری و ترس اجتماعی مشتق شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی هراس اجتماعی و گذر هراسی می باشد. ۳۲ سوال آن مربوط به هراس اجتماعی و ۱۳ سوال دیگر آن برای ارزیابی گذرهراسی است. پیوستار پاسخها بر پایه طیف لیکرت “هرگز، خیلی کم، کم، گاهی اوقات، زیاد، خیلی زیاد و همیشه” رتبه بندی شده است و به ترتیب نمره های ۰، ۱، ۲،۳، ۴، ۵ و ۶ به هر پاسخ اختصاص یافته است(به نقل از بلندنظر، ۱۳۸۰).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

Anchorتفسیر: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …